جلسه فوق‌العاده و اضطراری هیأت عمومی اسکودا در تهران روز جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰