اعضای کمیسیون کارآموزی
محمدرئوف 
ادمن

صادق 
ساعدموچشی


 
ماهی
رحمانیامید
رشیدیانور
احمدی

 

سیدجمال الدین
حسامیمختار
یعقوبی
شهرام
محمدیمحمد
مهرانیامیر
ضیاءالدینی