اعضای کمیسیون معاضدت

وریا
ایزدی 
هوشیار
فیاضی حسینی
 
نسرین
مرادی